CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Thursday, 1 December 2011

ASSESSMENT 1

Abstrak

Penggunaan komputer dan pelbagai perisian telah banyak digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ini telah memberi impak terhadap pendidikan di Malaysia. Bagi membantu guru-guru sains dan matematik melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matemtik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI), pihak kementerian telah membekalkan peralatan ICT ke sekolah-sekolah termasuk CD perisian kursus. Guru-guru juga telah dihantar mengikuti kursus pendedahan penggunaan komputer termasuk penggunaan internet dalam pengajaran. Sekolah-sekolah juga telah dilengkapkan dengan kemudahan talian internet tanpa wayar bagi kemudahan guru-guru dan pelajar menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini merupakan kajian tinjauan tentang tahap penggunaan media komputer dalam pengajaran sains dan matematik di kalangan guru-guru sains dan matematik daerah Temerloh. Fokus diberikan ke atas penggunaan perisian kursus dan internet. Respondennya terdiri daripada 6 orang guru sains dan 7 orang guru matematik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Undang Rembau, Negeri Sembilan. Instrumen yang digunakan adalah temubual. Kajian bertujuan untuk melihat sejauh mana guru-guru sains dan matematik menggunakan perisian kursus yang dibekalkan dan kemudahan internet dalam pengajaran mereka. Dapatan kajian menunjukkan guru-guru sains telah menyahut cabaran ini dengan baik daripada guru-guru selalu menggunakan perisian kursus yang dibekalkan dalam pengajaran mereka. Namun dalam kalangan guru-guru matematik ia masih dalam kategori sederhana. Penggunaan internet masih berada pada tahap yang rendah dikalangan guru-guru sains dan di kalangan guru-guru matematik. Beberapa cadangan diberikan bagi membantu guru-guru menggunakan kedua-dua kemudahan ini dengan lebih kerap dan berkesan.

1.0 Pengenalan

Teknologi pengajaran ialah teori dan praktis reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan dan penilaian proses pelbagai sumber pembelajaran (Seels & Richey,1994)

Definisi teknologi pengajaran 1994 ini telah dibentuk berasaskan lima komponen. Komponen yang dimaksudkan ialah rekabentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan dan penilaian. Komponen ini membentuk domain bagi setiap bidang teknologi pengajaran.  Domain Penggunaan merupakan domain yang sangat penting dalam teknologi penagajaran. Ia merangkumi pengetahuan, kemahiran dan kecenderungan menggunakan proses-proses dan sumber-sumber untuk pembelajaran melalui pengaplikasian prinsip-prinsip dan teori-teori penggunaan media, difusi inovasi, implementasi dan membuat polisi.

Sistem pendidikan telah mengalami perubahan ekoran daripada perubahan taraf soasial masyarakat daripada era agrarian hinggalah ke era industri dan kini memasuki era teknologi maklumat. Dalam bidang pendidikan sistem ini dikatakan mengalami anjakan daripada teori behaviorisme ke kognitisme dan seterusnya ke konstruktivisme.

Penggunaan teknologi komputer dalam pendidikan telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60-an lagi. Bagi mencapai wawasan dan inspirasi negara, Malaysia tidak ketinggalan dalam mengecapi arus perdana pembangunan berasaskan teknologi komputer. Dari perspektif harian, komputer bukan sahaja mampu membantu tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran, malah berpotensi sebagai alat untuk menjayakan lagi aspek persekitaran pengajaran dan pembelajaran bagi hampir semua mata pelajaran.
Melalui rancangan pembestarian semua sekolah, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi akan diterap serta diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mulai tahun 2003, mata pelajaran Sains dan Matematik mulai diajar dalam Bahasa Inggeris. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) menyatakan bahawa mempelajari Sains dan Matematik dalam medium bahasa Inggeris yang dibantu oleh ICT, menyediakan peluang yang lebih besar untuk pelajar meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka.
Sebagai sebahagian daripada proses pembestarian, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah melengkapkan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) berupa maklumat komputer kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Bagi menjayakan usaha itu, sejumlah peruntukan telah dikeluarkan untuk membolehkan setiap sekolah memiliki infrastruktur dan peralatan komputer yang lengkap dan boleh digunakan oleh para guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menerusi RMK-9, kerajaan memperuntukkan sejumlah RM 2.3 billion bagi meningkatkan kemudahan serta kelengkapan ICT di semua sekolah seluruh negara. Setakat ini kira-kira 97 peratus sekolah sudah mempunyai kelengkapan berkenaan (Utusan Malaysia,Selasa,29 Ogos 2006).

1.0.1 Latar Belakang Kajian
Dalam menghadapi arus globalisasi Sains dan Matematik merupakan dua subjek yang sangat penting untuk membentuk masyarakat yang berasaskan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya kerajaan meletakkan sasaran 60:40 pelajar mengambil aliran sains berbanding aliran sastera. Ini merupakan sasaran yang tinggi yang perlu dicapai dan menjadi cabaran kepada guru-guru sains dan matematik untuk memenuhinya.
Dalam proses pengajaran penggunaan pelbagai media adalah diutamakan untuk merangsang pemikiran pelajar, namun begitu komputer merupakan media penting yang digunakan untuk membantu guru-guru menangani cabaran dunia kini dalam memantapkan ilmu Sains dan Matematik di kalangan pelajar-pelajar. Penggunaan komputer dan pelbagai perisian telah banyak digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ini telah memberi impak terhadap pendidikan di Malaysia. Bagi membantu guru-guru sains dan matematik melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matemtik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI), pihak kementerian telah membekalkan peralatan ICT ke sekolah-sekolah termasuk CD perisian kursus.
Guru-guru juga telah dihantar mengikuti kursus pendedahan penggunaan komputer termasuk penggunaan internet dalam pengajaran. Sekolah-sekolah juga telah dilengkapkan dengan kemudahan talian internet tanpa wayar bagi kemudahan guru-guru dan pelajar menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini merupakan kajian tinjauan tentang tahap penggunaan media komputer dalam pengajaran sains dan matematik di kalangan guru-guru sains dan matematik di Sekolah Menengah Kebangsaan Undang Rembau, Negeri Sembilan. Fokus diberikan ke atas penggunaan perisian kursus dan internet.


1.0.2 Kepentingan Kemahiran Komputer Dalam Kalangan Guru-guru Sains Dan Matematik
Pada 20 Mei 2002, kabinet mengumumkan mata pelajaran Sains dan Matematik akan diajar dalam bahasa Inggeris untuk Tahun 1, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah pada tahun hadapannya, iaitu tahun 2003 (Utusan Malaysia 10 Ogos 2002). Persoalannya, bagaimanakah ia dapat dilaksanakan dalam masa yang singkat dan berkesan. Maka kerajaan mencadangkan ICT digunakan bagi memudahkan dan membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi kedua-dua mata pelajaran tersebut. Persoalan seterusnya, adakah guru-guru yang terlibat bersedia menggunakan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Adakah guru-guru Sains dan Matematik mempunyai kemahiran komputer yang mencukupi bagi melalui proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ini.
Bajet 2003 yang dibentang oleh Perdana Menteri ketika itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad memperuntukkan RM 5 billion untuk tempoh antara 2002 hingga 2008 bagi melengkapkan prasarana perisian dan latihan kepada tenaga pengajar untuk memastikan kelancaran perlaksanaan mata pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris di sekolah-sekolah. Sekarang, setelah empat tahun berlalu, kemudahan dan kelengkapan komputer di sekolah telah mencapai tahap yang memuaskan.

1.0.3 Guru Sains dan Matematik dan Komputer
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru merupakan orang yang paling hampir dengan pelajar, pakar kepada subjek yang diajar dan mengenali serta mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran, media teknologi digunakan sebagai satu wahana untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. Antara contoh media teknologi yang digunakan ialah televisyen, radio, video, perisian komputer, perisian kursus, dan internet.
Memandangkan adalah penting penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik, kemahiran komputer guru-guru juga menjadi aspek penting. Tanpa kemahiran mengendali dan memanipulasi sesuatu alat, betapa penting dan berguna pun peralatan tersebut tidak akan memberi kesan atau faedah. Begitu juga dengan komputer, walaupun terdapat banyak kelebihan dan kekuatan menggunakan komputer dalam pengajaran, banyak peruntukkan yang disediakan oleh kerajaan untuk peralatan ICT tetapi jika guru-guru tidak menggunakannya, segala pelaburan dan harapan hanya akan menjadi sia-sia.

Objektif Kajian
  1. Mengenalpasti media pengajaran yang paling kerap digunakan oleh guru-guru Sains dan Matematik dalam pengajaran.
  2. Mengumpul maklumat tentang tahap penggunaan komputer (internet dan perisian kursus yang dibekalkan) dalam pengajaran di kalangan guru-guru Sains dan Matematik Sekolah Menengah Kebangsaan Undang Rembau.
  3. Mengenalpasti kekangan dalam penggunaan komputer dalam pengajaran.

2.0 Metodologi Kajian
Responden dalam kajian ini terdiri daripada 13 orang guru Sains dan Matematik (6 guru sains dan 7 guru matematik) di Sekolah Menengah Kebangsaan Undang Rembau, Negeri Sembilan. Kajian ini merupakan kajian tinjauan di mana instrumen yang digunakan kaedah temubual yang juga merangkumi maklumat latar belakang respondan, kekerapan penggunaan media pengajaran dalam pengajaran Sains dan Matematik, tahap penggunaan media komputer dalam pengajaran Sains dan Matematik dan kekangan dalam penggunaan media komputer dalam pengajaran Sains dan Matematik.

3.0 Dapatan Kajian
Daripada hasil temubual yang direkodkan mendapati bahawa kebanyakan guru Sains mempunyai pengalaman mengajar lebih 15 tahun manakala guru Matematik mempunyai pengalaman mengajar kurang daripada 10 tahun. Jika dibandingkan penggunaan komputer dengan penggunaan internet, sama ada di kalangan guru-guru sains atau matematik, di dapati peratus responden yang menggunakan komputer lebih daripada peratus responden yang menggunakan internet. Ini mungkin disebabkan ada di antara responden yang tidak mempunyai talian internet di rumah.

Tahap Penggunaan Media Pengajaran Dalam Pengajaran Sains dan Matematik
Sains
Matematik

Berdasarkan dapatan di atas didapati media pengajaran yang berada pada tahap penggunaan yang sangat baik ialah buku teks , lembaran kerja
Media yang berada pada tahap penggunaan yang baik ialah komputer(perisian kursus), komputer(msword, ppt, excel), OHP dan buku kerja
Media yang berada pada tahap penggunaan yang rendah pula ialah komputer(internet),  video, radio


Media yang berada pada tahap penggunaan yang sangat baik ialah buku teks dan lembaran kerja
Media yang berada pada tahap penggunaan yang sederhana ialah objek sebenar, komputer(perisian kursus), buku kerja, carta dan komputer (msword, ppt, excel)

Media yang berada pada tahap penggunaan yang rendah ialah OHP, komputer(internet), video dan radio


Menurut temubual yang dijalankan penggunaan perisian kursus, lebih ramai guru-guru sains yang menggunakannya berbanding dengan guru-guru Matematik. Ini mungkin kerana peralatan-peralatan ICT yang diperlukan untuk menggunakan perisian kursus telah dilengkapkan di dalam makmal sains. Guru-guru sains tidak perlu membawa peralatan yang banyak ke dalam kelas dan tidak perlu menempah bilik tayangan atau bilik media untuk menggunakan perisian kursus ini. Di samping itu, setiap makmal sains mempunyai pembantu makmal yang boleh membantu guru-guru memasang dan menutup kembali peralatan-peralatan yang telah digunakan. Berbanding guru-guru Matematik terpaksa menggunakan bilik tayangan atau bilik media atau terpaksa membawa peralatan seperti ”laptop, lcd, extension wire” di samping buku rekod mengajar ke dalam kelas. Jika dibandingkan penggunaan internet, tahap penggunaanya masih pada tahap yang rendah bagi kedua-dua panitia sains dan matematik.

Sains
Matematik

Hasil dapatan menunjukkan majoriti guru-guru sains mempunyai tahap pengetahuan yang baik tentang penggunaan internet.


Guru-guru matematik juga mempunyai tahap pengetahuan yang baik tentang internet.

Jika dibandingkan tahap pengetahuan guru-guru sains dengan guru-guru matematik, di dapati guru-guru sains lebih berpengetahuan tentang internet berbanding guru-guru matematik, namun perbezaannya tidak begitu ketara.
Daripada dapatan, di dapati berikut adalah beberapa masalah yang dihadapi oleh guru-guru sains dan matematik dalam menggunakan media komputer dalam pengajaran sains dan matematik :
i)          Sains
1.      Guru tidak mempunyai cukup masa untuk meneliti dan menggunakan perisian kursus  kerana tugas mengajar yang banyak.
2.      Guru tidak mempunyai cukup masa untuk melayari internet kerana dibebani dengan tugas mengajar dan lain-lain tugas yang dipertanggungjawabkan.
3.      Guru terpaksa membawa banyak alat seperti ”laptop”, ”lcd”, buku rekod mengajar dan lain-lain ke dalam kelas.
4.      Alatan yang telah disediakan di dalam kelas tidak berfungsi dengan baik.
5.      Talian internet di sekolah kurang memuaskan

Tiada masalah dari segi galakan daripada pihak pentadbir.
ii)         Matematik
1.      Guru tidak mempunyai cukup masa untuk meneliti atau menggunakan perisian kursus kerana tugas mengajar yang banyak.
2.      Guru tidak mempunyai cukup masa untuk melayari internet kerana dibebani dengan tugas mengajar dan tugas-tugas lain yang dipertanggungjawabkan.
3.      Guru terpaksa membawa banyak alat seperti ”laptop”, ”lcd”, buku rekod mengajar dan lain-lain ke dalam kelas.
4.      Tiada kakitangan terlatih untuk membantu dalam penggunaan media komputer dalam pengajaran.

Manakala:
1.      Ada bilik-bilik darjah yang tidak mempunyai kelengkapan peralatan yang cukup untuk penggunaan media komputer dalam pengajaran.
2.      Alatan yang telah disediakan di dalam kelas tidak berfungsi dengan baik.
3.      Tiada kursus dalaman tentang penggunaan media komputer untuk guru.
4.      Talian internet di sekolah kurang memuaskan.
5.      Guru-guru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan media komputer.
6.      Bilik darjah yang dilengkapi dengan skrin dan ”speaker” terletak jauh dari bilik guru.
7.      Tiada talian internet di rumah.
8.      Perisian kursus sukar diperolehi.

Tiada masalah dari segi galakan daripada pihak pentadbir.


4.0 Rumusan, Implikasi dan Cadangan

Daripada hasil tinjauan yang dibuat, kebanyakan guru sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Undang Rembau ini telahpun menggunakan kemudahan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam membantu mereka melaksanakan PPSMI dengan berkesan. Mereka telah menggunakan perisian kursus dengan baik. Hal ini menunjukkan guru-guru sains di sekolah tersebut mempunyai sikap yang sangat baik terhadap penggunaan perisian kursus dalam membantu pengajaran mereka di dalam kelas. Walaupun kebanyakan guru sains adalah guru yang berumur lebih daripada 41 tahun, namun mereka tidak takut untuk menggunakan teknologi. Sikap beginilah yang sepatutnya ada pada setiap guru sains dan matematik dalam melaksanakan PPSMI dengan berkesan.
Jika dibandingkan dengan penggunaan perisian kursus dalam kalangan guru-guru matematik, ia agak rendah. Ini kerana pengajaran dan pembelajaran matematik banyak dilakukan di dalam kelas atau bilik media atau bilik tayangan berbanding dengan pengajaran dan pembelajaran Sains dilakukan di dalam makmal yang memang telah dilengkapkan dengan peralatan ICT seperti ”lcd projector”, skrin dan ”speaker”. Disamping itu juga setiap makmal mempunyai pembantu makmal yang dapat membantu guru-guru sains menyediakan peralatan ICT sebelum mengajar dan mengemaskannya kembali setelah habis pengajaran. Mungkin pengajaran dan pembelajaran matematik menggunakan ICT dapat dijalankan dengan lebih baik andainya setiap sekolah mempunyai makmal matematik yang dapat menempatkan banyak peralatan ICT dan alat-alat bantu mengajar matematik yang lain. Guru-guru matematik tidak perlu lagi ”berebut-rebut” menempah bilik tayangan atau bilik media yang sangat terhad dalam melaksanakan pengajaran menggunakan perisian kursus yang dibekalkan.
Walau bagaimanapun, tahap penggunaan internet agak rendah dan perlu ada suatu tindakan dilakukan untuk menggalakkan guru-guru menggunakan internet dengan berkesan. Terlalu banyak maklumat yang boleh diperolehi daripada internet, namun masih ramai guru yang tidak menggunakannya.
Kebanyakan guru sains dan matematik telahpun menghadiri kursus pendedahan ICT yang dianjurkan oleh kementerian seperti BPPT (Bimbingan Perguruan Profesional Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi) dan oleh Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) atau Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Dalam kursus-kursus berkenaan guru-guru didedahkan dan diberi kemahiran menggunakan internet dalam mencari maklumat atau bahan pengajaran dan guru-guru juga diberi kemahiran tentang penggunaan komputer dalam menghasilkan bahan pengajaran. Jadi, dari segi pengetahuan dan kemahiran, guru-guru telahpun ada walaupun pada tahap yang sederhana.
Masalah yang sering dikemukan oleh para guru sama ada guru-guru sains atau matematik ialah kekurangan masa sama ada untuk mencari maklumat dari internet dan menggunakannya dalam pengajaran atau membina bahan pengajaran menggunakan komputer. Kekangan dari segi masa juga menyebabkan guru-guru tidak sempat meneliti bahagian-bahagian perisian kursus yang sesuai digunakan bagi tahap pencapaian pelajar-pelajar yang tertentu.
Beberapa usaha boleh dicadangkan bagi mengatasi masalah tersebut :
  1. Pihak panitia sekolah masing-masing boleh mengadakan kursus dalaman berkala bagi memberi kemahiran kepada guru-guru yang masih belum mahir menggunakan internet dalam mencari maklumat untuk bahan pengajaran, juga kepada guru-guru yang masih belum mahir menggunakan komputer untuk membina bahan pengajaran.
  2. Pihak panitia juga boleh mengadakan mengadakan suatu perjumpaan bagi meneliti perisian kursus yang dibekalkan. Guru-guru boleh dibahagikan dalam kumpulan mengikut tingkatan yang diajar dan membincangkan kaedah terbaik menggunakan perisian kursus yang dibekalkan. Jika perlu sama-sama menghasilkan suatu modul untuk digunakan bersama perisian kursus berkenaan.
  3. Pihak panitia daerah boleh mewujudkan suatu pasukan pembina bahan pengajaran menggunakan komputer dan internet dan  bahan yang dihasilkan dikongsi bersama. Topik diagih mengikut sekolah.

Kesimpulannya, guru-guru sains dan matematik mempunyai persepsi yang sangat baik terhadap penggunaan  komputer dalam pengajaran sama ada dari segi penggunaan perisian kursus atau penggunaan internet. Namun, kekangan masa yang disebabkan tugas yang begitu banyak di samping kemahiran dan pengetahuan yang terhad, maka guru tidak dapat menggunakan sepenuhnya kemudahan itu dalam pengajaran mereka.
Adalah diharapkan pihak panitia sekolah dan panitia daerah dapat memainkan peranan bagi membantu guru-guru ini menggunakan media komputer dalam pengajaran agar perlaksanaan PPSMI dapat dilaksanakan dengan berkesan. Pihak pentadbir pula harus meneliti kelengkapan infrastruktur ICT yang ada di sekolah agar semuanya boleh berfungsi dengan baik dan berkesan.

5.0 Penutup
Penggunaan media komputer dan internet mempunyai potensi untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi, para guru perlu dibantu bagi membolehkan mereka menggunakan teknologi ini dalam pengajaran mereka supaya guru-guru sains dan matematik ini dapat menyahut cabaran  masa depan dengan lebih yakin. Perkembangan dan kemajuan teknologi perlu diikuti dengan perubahan dalam pendidikan iaitu memanfaatkan penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Walaupun penggunaan teknologi menghadapi pelbagai halangan, ini sepatutnya tidak mematahkan semangat guru untuk menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan metematik. Harus diingat bahawa teknologi merupakan hanya alat bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ia tidak akan dapat menggantikan kedudukan guru dalam erti kata yang luas. Pendidikan hari ini  adalah untuk kecemerlangan masa hadapan.Rujukan:
1. Effandi, Norazah & Sabri.(2007). Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors.
2. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kajian Kesediaan Sekolah Menengah Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantu Komputer. Kuala Lumpur : BPPDP,2003
Artikel atas talian :
3. Nazamud-din Alias (2004), Taksiran Keperluan Penguasaan Teknologi Maklumat Di Kalangan Guru Sains Dalam Perkhidmatan. Jurnal Penyelidikan MPBL. Jilid 5,2004
Jurnal atas talian :
4. Norhayati Abd Mukti (2000),Computer Technology In Malaysia : Teacher’s Background   
Characteristics, Attitudes And Concerns, EJISDC (2000) 3, 8, 1-13
Jurnal atas talian : The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries
5. Norida Suhadi (2001). Tahap Penggunaan Komputer Dalam Proses Penghasilan Bahan Pengajaran.Satu Tinjauan di Sekolah Menengah Daerah Hulu Langat. Tesis Sarjana Universiti Putra Malaysia
6. Seels, B.B. & Richey, R.C. (1994). Instructional technology: The definition and domains of the field. Washington D.C: Association for Educational Communication and Technology.
7. Rozinah Jamaludin. (2003). Teknologi Pengajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors.
8. Sham b. Ibrahim (2003). Penggunaan Perisian Multimedia Dalam Pengajaran Guru di Daerah Jelebu. Kertas Projek Sarjana Universiti Putra Malaysia
9. Titian,Keluaran Khas Kementerian Pelajaran Malaysia,.(2006). Utusan Malaysia, Selasa, 29 Ogos 2006


No comments:

Post a Comment